Osikov
Osikov oficiálna stránka obce

Aktuality

Zobrazeno 1-30 z 113
SODB 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Dátum: 23. 11. 2020

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súvislosti s realizáciou Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 pripravil pre účely zabezpečenia komunikácie a propagácie SODB 2021 na území obce propagačné materiály.

RVPS

Africký mor ošípaných - upozornenie

Dátum: 11. 11. 2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov upozorňuje občanov - chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k africkému moru ošípaných (AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviačej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice.

Kosit

Zmena termínu vývozu triedeného odpadu SKLO

Dátum: 9. 11. 2020

Spoločnosť KOSIT, a. s. informuje občanov o zmene termínu vývozu triedeného odpadu SKLO. Vývoz sa bude realizovať v sobotu 14.11.2020 namiesto 26.11.2020.

2. kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19

Dátum: 6. 11. 2020

2. kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 v rámci operácie Spoločná zodpovednosť sa uskutoční v dňoch 07.11.2020 (sobota) a 08.11.2020 (nedeľa) v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod. s prestávkou od 12,00 hod. do 12,45 hod. a 17,00 hod do 17,30 hod. Testovanie bude prebiehať na odberovom mieste pred Obecným úradom v Osikove.

VSD

Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov a iných porastov

Dátum: 5. 11. 2020

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. Košice vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území obce Osikov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z..

Celoplošné testovanie na COVID-19 - "Spoločná zodpovednosť"

Dátum: 30. 10. 2020

Aj tento víkend 31.10.2020 a 01.11.2020 bude v našej obci prebiehať testovanie občanov na COVID-19. Testovanie bude v čase od 7,00 hod do 21,30 hod. s prestávkou od 12,00 hod. do 12,45 hod. a 18,00 hod. do 18,45 hod.

Rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu v SR

Dátum: 25. 10. 2020

Od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 bude vychádzanie mimo svojich obydlí obmedzené. Na základe významne zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie o tom uznesením rozhodla Vláda Slovenskej republiky.

Celoplošné testovanie na COVID-19

Dátum: 22. 10. 2020

Celoplošné testovanie občanov na COVID-19 bude v našej obci prebiehať v dňoch 23. - 25.10.2020 (piatok - nedeľa) v čase 8,00 hod. - 12,00 hod. a 13,00 hod. - 20,00 hod.

kompost

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Dátum: 22. 10. 2020

Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Predĺženie prerušenia prevádzky MŠ

Dátum: 16. 10. 2020

Na základe konzultácie s RÚVZ v Bardejove vzhľadom k situácii v ZŠ Osikov a následných odporúčaní, bude so súhlasom zriaďovateľa prevádzka MŠ naďalej prerušená z dôvodu karantény súbežne so ZŠ, teda do 23.10.2020. Našou snahou je predísť ďalšiemu šíreniu nákazy koronavírusom.

Prerušenie prevádzky základnej školy

Dátum: 15. 10. 2020

Prerušenie prevádzky základnej školy

VSD

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 15. 10. 2020

Východoslovenská distribučná, a. s. Košice informuje občanov, že v termíne 4. novembra 2020 od 12:00 hod. do 14:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v obci z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

KOSIT

Zmena vývozu triedeného odpadu

Dátum: 14. 10. 2020

Firma KOSIT, a. s. informuje občanov o náhradnom termíne vývozu triedeného odpadu PAPIER, ktorý sa uskutoční v stredu 21.10.2020. V tento deň sa vykoná aj zber PLASTOV. Pôvodný vývoz papiera sa mal realizovať 16.10.2020.

RVPS

Africký mor ošípaných - identifikácia a registrácia chovov ošípaných

Dátum: 12. 10. 2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov upozorňuje chovateľov ošípaných, ktorí držia pre vlastnú spotrebu čo i len jeden kus ošípanej o povinnosti registrácie drobnochovov v termíne do 23.10.2020. Viac informácii v prílohách.

Oznam o prerušení prevádzky ŠJ pri MŠ

Dátum: 11. 10. 2020

Na základe odporúčania RÚVZ v Bardejove a so súhlasom zriaďovateľa z dôvodu protiepidemiologických a preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 bude prevádzka školskej jedálne pri MŠ v Osikove prerušená v čase od 12.10.2020 (pondelok) do 16.10.2020 (piatok). Všetci stravníci sú zo stravy v tomto čase odhlásení automaticky. V prípade, že sa situácia zmení, budeme Vás o tom informovať na webstránke obce.

Oznámenie o prerušení prevádzky MŠ v Osikove

Dátum: 8. 10. 2020

Na základe usmernenia RÚVZ v Bardejove a so súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka Materskej školy v Osikove z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 prerušená od 9.10.2020 do 16.10.2020. Viac informácií v prílohe.

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie pripomienok k návrhu ÚPN-O

Dátum: 8. 10. 2020

Na základe nových opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR od 1. októbra 2020 sa plánované verejné prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Osikov dňa 8. októbra 2020 ruší a nové verejné prerokovanie sa uskutoční v piatok 30. októbra 2020 v čase od 15,00 hod. do 18,00 hod., kedy bude možné individuálne za splnenia podmienok určených RÚVZ a krízovým štábom uplatniť svoje požiadavky týkajúce sa Návrhu ÚPN-O. Každý prihlásený bude časovo obmedzený na 10 minút.

Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK ZŠ Osikov

Dátum: 2. 10. 2020

V priebehu mesiaca júl 2020 sa v Základnej škole v Osikove uskutočnili stavebné práce v rámci zákazky "Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ústredného kúrenia ZŠ Osikov". Práce na základe Zmluvy o dielo vykonala firma INŠTALCOMP, s. r. o. Bardejov v celkovej výške 33 494,93 eur. Z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola poskytnutá dotácia na riešenie havarijných situácií vo výške 30 000,- eur.

Aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19

Dátum: 2. 10. 2020

Aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 od 01.10.2020

HEKO

Zber elektroodpadu 6. októbra 2020

Dátum: 2. 10. 2020

Spoločnosť H+EKO, s. r. o. uskutoční v našej obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov v utorok 6. októbra 2020 o 9,30 hod.

SODB 2021

SODB 2021 - regionálna tlačová správa

Dátum: 1. 10. 2020

Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

PSK

Súťaž PSK "Zbieraj zelené kilometre"

Dátum: 22. 9. 2020

V rámci podpory cestovania prímestskou autobusovou dopravou Prešovský samosprávny kraj pripravil súťaž pre cestujúcich o hodnotné vecné ceny. Snahou je informovať o tejto aktivite čo najväčší počet obyvateľov. Súťaž trvá od 16. septembra do 31. decembra 2020. Bližšie informácie nájdete v plagáte alebo na stránke www.vucpo.sk.

SAD

Cestovný poriadok linky 701414 platný od 21.9.2020

Dátum: 18. 9. 2020

Cestovný poriadok linky SAD Prešov, a. s. 701414 platný od 21.9.2020. Z dôvodu úplnej uzávierky cesty III/3490 v obci Raslavice časová úprava odchodu spoja č. 10
zo zastávky Raslavice, Hlavná z 6.50 hod. na 7,06 hod.

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Osikov"

Dátum: 9. 9. 2020

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Osikov“ v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

Podpora

Regionálny príspevok z Úradu podpredsedu vlády SR

Dátum: 11. 8. 2020

Obci Osikov na základe podanej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku bola poskytnutá dotácia z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na projekt "Stredisko obecných služieb Osikov" vo výške 25000,- eur. Z dotácie bol zakúpený viacúčelový traktor AVANT 423 s prídavnými zariadeniami a ostatné technické vybavenie pre malé obecné služby.

SÚC PSK

Úplná uzávierka cesty III. triedy Bartošovce - Hertník

Dátum: 8. 8. 2020

Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe žiadosti investora Správa a údržba ciest PSK povoľuje úplnú uzávierku cesty III. triedy č. III/3493 v k. ú. Bartošovce a Hertník v súvislosti s rekonštrukciou predmetnej cesty.

SODB 2021

Začalo sčítanie domov a bytov

Dátum: 3. 8. 2020

Štatistický úrad Slovenskej republiky vykonáva sčítanie na základe zákona NR SR č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doba sčítania domov a bytov trvá od 01.06.2020 do 12.02.2021. Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.12.2020 na piatok 01.01.2021. SODB 2021 bude elektronickým sčítaním. Všetky detailné informácie sú prístupné na webovej stránke www.scitanie.sk

PSK

Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, návrhov, podnetov na tvorbu CP

Dátum: 3. 8. 2020

Prešovský samosprávny kraj, ako objednávateľ výkonov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme a zároveň vecne a miestne príslušný dopravný správny orgán v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov oznamuje o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov na tvorbu cestovných poriadkov na obdobie 2020/2021.

SAD Prešov

Časová úprava v priebehu spoja SAD Prešov č. 49

Dátum: 27. 7. 2020

SAD Prešov, a. s. od 01.08.2020 upravuje cestovný poriadok linky 701414.

VRL BJ

2. kolo Východ road ligy Bardejov

Dátum: 25. 7. 2020

V nedeľu 26.07.2020 sa uskutoční 2. kolo Východ road Ligy Bardejov v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod. Pelotón cyklistov bude prechádzať aj našou obcou (po hlavnej ceste III/3491).

Zobrazeno 1-30 z 113

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 29.11.2020, 2:12:58

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 29. 11. 2020
slabé sneženie 1 °C -3 °C
pondelok 30. 11. polojasno 0/-5 °C
utorok 1. 12. oblačno 0/-6 °C
streda 2. 12. polojasno 1/-6 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 16
TÝŽDEŇ: 667
CELKOM: 59492

Osikov na Facebooku

facebook

985 obyvateľov
1296 Rok vzniku
Dobrovoľní hasiči
Kostol