Osikov
Osikov oficiálna stránka obce

Aktuality

Zobrazeno 1-30 z 92
PSK

Súťaž PSK "Zbieraj zelené kilometre"

Dátum: 22. 9. 2020

V rámci podpory cestovania prímestskou autobusovou dopravou Prešovský samosprávny kraj pripravil súťaž pre cestujúcich o hodnotné vecné ceny. Snahou je informovať o tejto aktivite čo najväčší počet obyvateľov. Súťaž trvá od 16. septembra do 31. decembra 2020. Bližšie informácie nájdete v plagáte alebo na stránke www.vucpo.sk.

SAD

Cestovný poriadok linky 701414 platný od 21.9.2020

Dátum: 18. 9. 2020

Cestovný poriadok linky SAD Prešov, a. s. 701414 platný od 21.9.2020. Z dôvodu úplnej uzávierky cesty III/3490 v obci Raslavice časová úprava odchodu spoja č. 10
zo zastávky Raslavice, Hlavná z 6.50 hod. na 7,06 hod.

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Osikov"

Dátum: 9. 9. 2020

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Osikov“ v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

Podpora

Regionálny príspevok z Úradu podpredsedu vlády SR

Dátum: 11. 8. 2020

Obci Osikov na základe podanej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku bola poskytnutá dotácia z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na projekt "Stredisko obecných služieb Osikov" vo výške 25000,- eur. Z dotácie bol zakúpený viacúčelový traktor AVANT 423 s prídavnými zariadeniami a ostatné technické vybavenie pre malé obecné služby.

SÚC PSK

Úplná uzávierka cesty III. triedy Bartošovce - Hertník

Dátum: 8. 8. 2020

Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe žiadosti investora Správa a údržba ciest PSK povoľuje úplnú uzávierku cesty III. triedy č. III/3493 v k. ú. Bartošovce a Hertník v súvislosti s rekonštrukciou predmetnej cesty.

SODB 2021

Začalo sčítanie domov a bytov

Dátum: 3. 8. 2020

Štatistický úrad Slovenskej republiky vykonáva sčítanie na základe zákona NR SR č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doba sčítania domov a bytov trvá od 01.06.2020 do 12.02.2021. Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.12.2020 na piatok 01.01.2021. SODB 2021 bude elektronickým sčítaním. Všetky detailné informácie sú prístupné na webovej stránke www.scitanie.sk

PSK

Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, návrhov, podnetov na tvorbu CP

Dátum: 3. 8. 2020

Prešovský samosprávny kraj, ako objednávateľ výkonov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme a zároveň vecne a miestne príslušný dopravný správny orgán v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov oznamuje o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov na tvorbu cestovných poriadkov na obdobie 2020/2021.

SAD Prešov

Časová úprava v priebehu spoja SAD Prešov č. 49

Dátum: 27. 7. 2020

SAD Prešov, a. s. od 01.08.2020 upravuje cestovný poriadok linky 701414.

VRL BJ

2. kolo Východ road ligy Bardejov

Dátum: 25. 7. 2020

V nedeľu 26.07.2020 sa uskutoční 2. kolo Východ road Ligy Bardejov v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod. Pelotón cyklistov bude prechádzať aj našou obcou (po hlavnej ceste III/3491).

VSD

Oznam VSD, a.s.

Dátum: 12. 7. 2020

Východoslovenská distribučná, a. s. Košice oznamuje, že v dňoch 13.07.2020 a 14.07.2020 od 9,00 hod. budú pracovníci VSD, a. s. v našej obci vykonávať odpočet elektromerov v domácnostiach. Prosíme občanov o sprístupnenie elektromerov. V tejto súvislosti žiadame majiteľov psov, aby z bezpečnostných dôvodov uviazali svojich psov.

erb

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Osikov 26.06.2020

Dátum: 24. 6. 2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Osikov 26.06.2020

Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027

Dátum: 23. 6. 2020

Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027" je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk. Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Osikove počas úradných hodín do 07.07.2020.

Osikovčan

Vešelo na valale 2020 - oznam o neuskutočnení

Dátum: 12. 6. 2020

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa plánované kultúrne podujatie Vešelo na valale dňa 28. júna 2020 neuskutoční.

traktor

Oznam - STK na farmárske vozidlá

Dátum: 12. 6. 2020

Oznamujeme tým občanom, ktorí vlastnia a používajú vozidlá s obmedzenou prevádzkou, t. j. traktory, malotraktory a vlečky, že je možnosť zabezpečiť mobilnú STK súkromnou firmou. Kontrola je naplánovaná 15.08.2020 v obci Raslavice. Záujemcovia o túto službu sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade v Raslaviciach, p. Markušová (0917 708 651), kde im budú podané bližšie informácie.

PSK

Dotazník k Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja

Dátum: 11. 6. 2020

Úrad Prešovského samosprávneho kraja za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás žiada o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji.

SAD Prešov

Zmeny v cestovných poriadkoch SAD platné od 1.6.2020 do 30.6.2020

Dátum: 1. 6. 2020

Zmeny v cestovných poriadkoch platné od 1.6.2020 do 30.6.2020 súvisiace s uvoľňovaním opatrení proti šíreniu COVID 19 a otváraním ZŠ prvého stupňa a 5 ročníka sú zverejnené na našej web stránke https://www.sad-po.sk/index.php?show=9&node=14 . Cestujúca verejnosť, zriaďovatelia školských zariadení a školy si zmeny v cestovných poriadkoch môžu pozrieť podľa liniek ktoré prechádzajú ich obcou a zástavkami.

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 29.05.2020

Dátum: 26. 5. 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 29.05.2020

HEKO

Zber nefunkčných elektrospotrebičov

Dátum: 22. 5. 2020

Spoločnosť H+EKO, s. r. o. uskutoční v našej obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov v piatok 29.05.2020 o 08,00 hod.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás prosíme, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred bránou a tak zabezpečili pracovníkom bezproblémovú nakládku.

Oznámenie o strategickom dokumente

Dátum: 20. 5. 2020

"Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Terňa" - oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente

Dátum: 13. 5. 2020

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Raslavice

Upracme si chotár

Vydarená akcia "Upracme si chotár"

Dátum: 9. 5. 2020

Jarné obdobie si zvykneme spájať aj s jarným upratovaním doma aj v okolí. Dnešná slnečná sobota priala 2. ročníku akcie „Upracme si chotár“, ktorá bola zameraná na vyčistenie odpadu v okolí našej obce.

Deň matiek

Deň matiek 10. máj

Dátum: 9. 5. 2020

Drahé mamy, mamky, mamičky,

pri príležitosti Vášho sviatku Vám z celého srdca ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte, za Vašu lásku, obetavosť a trpezlivosť. Na príhovor našej Nebeskej matky Vám vyprosujeme veľa zdravia, radosti a Božích milostí.
Krásny deň matiek!

Ing. Jozef Kvokačka, PhD.
starosta obce

KBS

Informácie Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska

Dátum: 6. 5. 2020

Oddnes sa u nás obnovili verejné bohoslužby, zatiaľ s obmedzeniami.

Deň Zeme

Akcia "Upracme si chotár"

Dátum: 4. 5. 2020

Obec Osikov spolupráci s MŠ a ZŠ v Osikove organizuje dobrovoľnú akciu "Upracme si chotár" v sobotu 9. mája 2020.
Zraz bude o 8,00 hod. pred OcÚ, kde budú vydané ďalšie pokyny.

SAD Prešov

Informácia o režime dopravy SAD Prešov od 01.05.2020

Dátum: 30. 4. 2020

Od 1. mája na území Prešovského samosprávneho kraja budú dopravcovia SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny.

Zápis detí do MŠ

Oznam k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Osikov

Dátum: 29. 4. 2020

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 30.04. - 31.05.2020.

Slovenská pošta

Informácie Slovenskej pošty, a. s.

Dátum: 24. 4. 2020

Skrátené otváracie hodiny pobočiek zrušené

Kosit

Zmena vývozu TKO

Dátum: 21. 4. 2020

Firma KOSIT, a. s., regionálne stredisko Prešov informuje občanov o zmene termínu vývozu TKO, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 07. mája 2020, namiesto plánovaného termínu 08. mája 2020, kedy je štátny sviatok.
Zároveň od 30. marca 2020 obnovuje zber triedených zložiek odpadu z obcí podľa dohodnutého harmonogramu.

Leták "Seniori, sme tu pre Vás!"

Dátum: 17. 4. 2020

OR PZ v Bardejove požiadalo o zverejnenie informačného materiálu „SENIORI, SME TU PRE VÁS! Povedzme STOP podvodníkom“ za účelom zabezpečenia ochrany seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa pod rôznymi zámienkami snažia od seniorov vylákať ich celoživotné úspory aj počas vzniknutej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19. Viac v prílohe.

Veľká noc 2020

Veľkonočný pozdrav

Dátum: 9. 4. 2020

Hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva,
smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista
a pravú veľkonočnú radosť

zo srdca prajú
Ing. Jozef Kvokačka, PhD., starosta obce
a zamestnanci Obce Osikov

Zobrazeno 1-30 z 92

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 24.9.2020, 0:10:45

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, streda 23. 9. 2020
jasná obloha 23 °C 11 °C
štvrtok 24. 9. slabý dážď 23/12 °C
piatok 25. 9. slabý dážď 20/12 °C
sobota 26. 9. silný dážď 15/11 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 1
TÝŽDEŇ: 361
CELKOM: 51116

Osikov na Facebooku

facebook

985 obyvateľov
1296 Rok vzniku
Dobrovoľní hasiči
Kostol